A A A

Risico’s

De strategische risico’s en reputatierisico’s zijn voor een vermogensfonds als Fonds Sluyterman van Loo relatief beperkt. Regelmatig toetsen wij ons beleid met collega-fondsen, professionals in de ouderensector en kennisinstituten. Het fonds wil zich sterk maken voor innovatie en neemt bewust het risico om vernieuwende projecten te ondersteunen, waarvan de uitkomst allerminst zeker is. Wij screenen de organisaties die een aanvraag indienen en beoordelen hun projectplan kritisch. Verder monitoren wij op kwartaalbasis (experimentele) projecten met een grotere omvang en/of langere looptijd.

De definitieve bijdrage kennen wij pas toe nadat we een inhoudelijke eindverantwoording, een zelfevaluatie en een overzicht van kosten en baten hebben beoordeeld. Bij toezeggingen van € 25.000 en hoger eisen wij bovendien een controleverklaring. Als achteraf blijkt dat de kosten meevielen of de fondsenwerving gunstiger uitpakte, stellen wij onze bijdrage naar rato bij.

Beleggingsrisico’s

Als perpetuele belegger accepteert ons fonds beweeglijkheid in de effectenportefeuille, ofschoon die beleggingsrisico’s met zich meebrengt. Onze beleggingshorizon is namelijk zeer lang en we hebben geen langlopende financiële verplichtingen. Een sterke diversificatie van de beleggingen draagt bij aan het beheersen van de risico’s. Speculatieve transacties met derivaten en grondstoffen zijn uitgesloten, evenals beleggingen in dure, illiquide, complexe en/of weinig transparante producten, waaronder structured finance-producten, private equity en capital protected notes. Ons verantwoord beleggingsbeleid is er mede op gericht risico’s terug te dringen.

We beleggen praktisch uitsluitend in beleggingsfondsen met een brede spreiding. Door te focussen op indexfondsen in de core-portefeuille, beperken we eveneens het relatieve risico. De traditionele obligatiebeleggingen bestaan uit wereldwijd gespreide investment grade obligaties, via (index)fondsen, waarbij het vreemde valutarisico is afgedekt naar de euro. Bij de tactische vermogensallocatie houden wij ons strikt aan de grenzen die het beleggingsstatuut hieraan stelt en gaan bij (dreigende) overschrijding over tot herbalancering. Dit gebeurt ook bij gunstige, dan wel ongunstige koersontwikkelingen in een bepaalde beleggingscategorie.

Delen