A A A

College van Regenten

Het College van Regenten vormt het bestuur van het fonds. De secretaris-directeur is belast met het voorbereiden van het beleid en het uitvoeren van de collegebesluiten. Hij is lid van het college en eveneens verantwoordelijk voor het functioneren van het bureau. Zijn taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het directiestatuut.

Het college is in 2016 viermaal bijeengekomen voor een reguliere vergadering, waarbij in de eerste vergadering in aanwezigheid van de accountant de Jaarrekening 2015 is vastgesteld. In november 2016 vond een beleidsmiddag plaats, die in het teken stond van de toekomst van het fonds. Dit overleg krijgt een vervolg in het voorjaar van 2017.

Rooster van aftreden

Collegelid      Datum in functie *   Herbenoeming  Aftreden
Mr E.H. Swaab – voorzitter   06-03-2012 2016 2020
Mr K.W. Sluyterman van Loo – secretaris-directeur 01-01-1990 2018   –
Drs A.J.M. Sibbing – penningmeester   15-04-2013 2017 2021
M.E.H. Busch MA 01-12-2015 2019 2023
Drs H. Christophersen 01-03-2013 2017 2021
Prof. dr P.A. Dykstra 12-09-2007   – 2019
Ir W. Koelewijn MBA 01-01-2015 2019 2023

*Data volgens uittreksel Handelsregister KvK

Collegeleden worden benoemd voor een zittingstermijn van vier jaar en zijn maximaal eenmaal voor eenzelfde periode herbenoembaar. Een uitzondering is gemaakt voor Pearl Dykstra, die voor haar derde termijn zitting heeft, aangezien zij werd benoemd voor de statutenwijziging van 2014 (waarbij de zittingstermijn werd teruggebracht van drie naar twee termijnen). Bij voorkeur is een van de leden van het College van Regenten een afstammeling van mr W.L. Sluyterman van Loo (1796-1875) en Margaretha Zeewoldt (1801-1878). Dit lid is onbeperkt herbenoembaar. In 2016 werd Els Swaab herbenoemd voor een tweede termijn.

Beloningsbeleid

Leden van het College van Regenten ontvangen een bij de aard en omvang van hun functie passende vergoeding; onkosten die zij in het kader van de uitoefening van hun functie maken worden vergoed.

Delen