A A A

Gehonoreerde aanvragen

We hebben in 2018 aan 231 projecten een bijdrage toegekend. Het aantal projecten in de categorie Cultuur nam verder toe: een derde van onze toekenningen betrof kunst- en cultuurprojecten. We zagen een lichte daling bij de categorieën Intergenerationeel, Recreatie en Deskundigheidsbevordering.

In het verslagjaar hebben we 361 aanvragen behandeld. Hiervan wezen we 119 aanvragen af, waarvan 54 op basis van onze uitsluitingscriteria; 11 aanvragen werden ingetrokken. Van de 296 overgebleven aanvragen hebben we er 231 (78%) gehonoreerd. Dit hoge percentage – in 2016 was het nog 70% – geeft aan dat de kwaliteit van de aanvragen over het algemeen goed tot uitstekend is. Dat is een verheugende constatering.

We zien sinds 2016 een stelselmatige toename van het aantal afwijzingen op grond van de uitsluitingscriteria: van 27 in 2016, tot 54 in 2018. Het gaat dan meestal om aanvragen voor inrichtingskosten of investeringen. Sinds 2016 financieren we die niet meer. We zullen dit kennelijk beter moeten communiceren, al is deze ruis nooit volledig te voorkomen.

We ontvingen 336 aanvragen in 2018, dat zijn er 31 minder dan in 2017. Ook hier zien we een tendens die in 2016 heeft ingezet. Het afstoten, in dat jaar, van de financiering van inrichtings- en investeringskosten speelt zeker een rol, maar kan niet de enige verklaring zijn. We hebben de afgelopen twintig jaar echt naam gemaakt als ouderenfonds, we zijn aanwezig bij congressen en fondsmarkten, worden veel gevonden via www.fondsenvoorouderen.nl en onze nieuwsbrief wordt breed verspreid. We zullen hier nader onderzoek naar doen.

Een deel van de door Fonds Sluyterman van Loo gehonoreerde projecten staan op onze projectenpagina.

Delen