A A A

Lang leve kunst

Bij de afronding van ons themaprogramma Lang Leve Kunst constateerden we dat het thema een sterk merk is geworden en dat het programma op verschillende niveaus een grote impact heeft verwezenlijkt. Daarom hebben we in 2017 volop aandacht besteed aan een evaluatie én een doorstart.

Programma
In het initiële Lang Leve Kunst hebben negen kwartiermakers van 2014 tot 2017 in zeven gemeenten/regio’s netwerken opgebouwd die cultuuraanbieders verbinden met zorg- en welzijnsinstellingen. Deze netwerken hebben vervolgens geleid tot een breed aanbod van culturele activiteiten voor ouderen. De meeste kwartiermakers organiseerden in 2017 een afsluitende lokale/regionale bijeenkomst. Dit waren bruisende gelegenheden waar de verzamelde kennis en ervaring werden gedeeld, ook met nieuwe partijen en personen. In 2018 zullen nog enkele bijeenkomsten plaatsvinden.

Impact
Lang Leve Kunst heeft veel opgeleverd. Voor ruim zestig procent van de ouderen was de activiteit waaraan zij deelnamen nieuw. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft naar aanleiding van Lang Leve Kunst besloten om bij onderzoek op het gebied van ouderen voortaan ook het aspect cultuur te betrekken – naast wonen, zorg en welzijn. Kunstopleidingen en ROC’s bieden nu ook het curriculum ‘kunst en ouderen’ aan. Tien steden en de provincie Groningen nemen deel aan Age Friendly Cultural Cities, een programma van Het Fonds voor Cultuur Participatie. In Maastricht loopt een groot en succesvol cultuurprogramma voor ouderen. ZonMw, dat gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert, organiseerde in september de conferentie ‘Cultuur, kunst en zorg’ en publiceerde in het kader daarvan het verhalend katern Kunst doet Leven en een kennissynthese over de gezondheidseffecten van kunst-en cultuurinterventies. In beide komen deelnemers aan diverse Lang Leve Kunst activiteiten aan het woord. Duidelijk is dat Lang Leve Kunst een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de emancipatie van ouderen; dat we kijken naar het talent van ouderen in plaats van hun problemen en behoeften. Dit is nieuw en baanbrekend. En dit inzicht is de basis voor ons nieuwe themaprogramma Thuis in deze tijd.

Evaluatie en doorstart
De evaluatie van Lang Leve Kunst in 2018 zal ons inzicht bieden in de werkzame principes van de netwerken, de kern van het programma. We willen deze kennis delen en inzetten bij de beoordeling van nieuwe (kunst)projecten. Een aantal van de opgebouwde netwerken zal blijven bestaan. Bovendien worden veel van de activiteiten voortgezet. In de gebieden waar de kwartiermakers hebben gewerkt, lijkt actieve kunstbeoefening door ouderen niet meer weg te denken. Drie kwartiermakers gaan door met hun werk én breiden hun programma ook naar elders uit waarbij zij nieuwe kwartiermakers opleiden. Om het succes van Lang Leve Kunst breder bekend te maken, organiseren we begin 2019 een symposium. Ook onderzoeken wij samen met Stichting RCOAK en mogelijk enkele andere fondsen, de haalbaarheid van een Lang Leve Kunst Fonds, dat doelgericht het gedachtegoed van kunst voor ouderen kan uitdragen, nieuwe projecten kan helpen initiëren en initiatieven kan financieren.

Meten
We zijn op zoek naar een methodiek om de impact te meten bij de doorstartprojecten. Gemeenten en fondsen vragen lokale projecten die (financiële) steun werven, steeds vaker naar de effecten van een project. Een goede meetmethodiek kan een stevig fundament leggen onder de fondsenwerving en de continuïteit van projecten. Ook voor onze eigen fondsen willen we meer zicht krijgen op de impact van projecten – vooral als we ze een doorstart geven.

Delen