A A A

College van Regenten

Er waren geen wijzigingen in de samenstelling van het College van Regenten. Penningmeester Loek Sibbing en lid Willem Koelewijn werden voor een tweede en laatste termijn van vier jaar herbenoemd.
De collegeleden ontvangen een bij de aard en omvang van hun functie passende vergoeding en we vergoeden de onkosten die ze maken.

Het college heeft in 2018 vier keer vergaderd. Op de agenda stonden:
– heroriëntatie van het strategisch beleggingsbeleid en het beheer van de effectenportefeuille,
– jaarverslag en jaarrekening 2017,
– begroting 2019,
– toekenning, afwijzing, monitoring en evaluatie van subsidies,
– borging van het thematisch subsidieprogramma Lang Leve Kunst en de oprichting van het Lang Leve Kunst Fonds,
– beoordeling van pilots, framing en voortzetting van het thematisch subsidieprogramma Thuis in deze tijd,
– effectiviteit van onze activiteiten in en deelname aan Samenwerkende Fondsen Caribisch Gebied van het Koninkrijk (voormalige Nederlandse Antillen),
– beheer en toekomst van serviceappartementencomplex Nieuw Akerendam,
– instandhouding van Akerendam,
– Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het college heeft in 2018 gesproken over een toekomstvisie en zal deze in 2019 op schrift stellen. De opbrengsten uit ons vermogen staan onder druk, net als bij veel andere fondsen. We willen onze werkwijze kritisch tegen het licht houden: het accent komt steeds meer op onze themaprogramma’s te liggen. Dit heeft gevolgen voor de omvang van onze reguliere subsidieverstrekking. Ook toekomstige veranderingen in de samenstelling van het college en in de personele sfeer, nopen ons om grondig over de toekomst na te denken.

In de eerste vergadering van het jaar werd het functioneren van het college en zijn leden geëvalueerd. Dit gebeurt om het jaar.

In het najaar bezocht het college samen met de staf een aantal door ons fonds gefinancierde organisaties.

Delen