A A A

Vermogensontwikkeling

Het fonds behaalde in 2018 een beleggingsresultaat van -3,5%. Dit is 2,3% lager dan de benchmark. De belangrijkste negatieve bijdrage (3/4) kwam uit de obligatie allocatie. De onderweging (minder meetellen in een portefeuille dan volgens de index of de benchmark normaal zou zijn) ten gunste van liquiditeiten droeg negatief bij maar ook de spreiding over landen buiten Nederland en naar bedrijfsobligaties, was negatief. De door ons gehanteerde Nederlandse staatsobligatie benchmark was namelijk de enige positief renderende vermogensklasse, en daarin waren we sterk onderwogen. Indien we de wereldwijde obligatie-index als benchmark zouden gebruiken, zou onze performance in lijn zijn geweest met de overall benchmark (3,5% versus 3% benchmark).
Hiernaast heeft de tactische allocatie binnen aandelen licht negatief bijgedragen. We hebben een onderweging naar Amerikaanse aandelen en een overweging naar Europese en Opkomende Landen aandelen. Dezelfde positionering droeg in 2017 overigens juist sterk positief bij.
Het beleggingsresultaat over de afgelopen tien jaar bedroeg gemiddeld 7,0% per jaar versus 7,3% per jaar voor de benchmark.

Beleggingsklimaat in 2018
Het beleggingsjaar 2018 zal de boeken ingaan als een jaar waarin met maar heel weinig beleggingscategorieën geld viel te verdienen. Bij de start van het jaar was daarvan nog weinig te merken. Markten begonnen voortvarend. De eerste averij ontstond eind januari, toen met name onrustige hedge fund managers voor forse koersschommelingen zorgden. Van die technische correctie herstelden aandelenmarkten in het verloop van het voorjaar nog vlot. Daarna begonnen zich geleidelijk meer fundamentele problemen aan te kondigen. Aandelenmarkten in ontwikkelde landen bleven nog vrij lang gevrijwaard van echt negatief sentiment. In de VS droeg de verlaging van de winstbelasting sterk bij aan het beursklimaat. Dat veranderde echter toen de Federal Reserve in september en oktober aangaf dat het haar menens was met de verkrapping van haar monetair beleid. De eerste forse afwaardering van aandelenmarkten vond in oktober plaats. De tweede, grotere verkoopgolf, vond in december plaats en kende zelfs een wat paniekerig karakter. Daarna stabiliseerde de situatie weer enigszins.

Delen